صنایع دستی
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مقاله

توسعه صنایع دستی واقتصادامروزایران             یوسف بدراقی


صنایع دستی درایران یادگار دورانی است که هرفردبااتکابه استعدادوقابلیت شخصی
خوددرهرگوشه ای ازاین کشور می توانست باامکانات محدود،نیازهای مصرفی افرادپیرامونی
خودراتامین کند.باورودصنعت وتکنولوژی به چرخه تولیدمایحتاج جامعه ، کشورما به علت
برخورداری ازثروت کلان نفت به جای حمایت ازصنایع دستی بومی ، بیشتربه سمت واردات
ازکشورهای دیگرسوق یافت ؛چنانکه درچندسال اخیراقتصادکشوردچاربیماری واردات بی رویه
شده واین نکته دشمنان مارابرآن داشت تاباوضع تحریم های غیرمنصفانه اقتصادواردات
زده رابهم ریخته وبنیان اجتماعی واقتصادی ماراتحت فشارقراردهد.خوشبختانه بادرایت
رهبری نظام ، امروزه مسئله اقتصادمقاومتی به سرفصل برنامه ریزی های دولتمردان بدل
شده است.مسئولان معتقدنددرشرایطی که بعلت مشکلات عدیده اقتصادی ، سرمایه گذاری های
متراکم درزمینه صنعت مقدورنیست بخش صنایع دستی به علت اینکه به سرمایه گذاری کلان
احتیاج نداردقادراست به رشدصنعتی کشور درزمینه تولیدی وخودکفایی کمک کند.دراین
راستا رییس جمهورمحترم ، برای دمیدن روح امید دربین فعالان صنایع دستی ، با درایت
، دکترمحمدعلی نجفی که ازمدیران باتدبیرنظام اسلامی است رابه ریاست سازمان صنایع
دستی ومیراث فرهنگی برگزیدند.حال که بهبودی اوضاع برای صنایع دستی کشوردورازدسترس
نیست ،  یادآوری چندنکته حائز اهمیت است :

1-صنایع دستی علیرغم محدودیت ها رشدمطلوبی رادرسطح جامعه روستایی وشهرهای کوچک
داردواین بخش برای پیوندبیشترباتامین نیازهای مصرفی وهمچنین برای گام نهادن درجهت
خودکفایی محتاج برنامه ریزی است.

2-درشرایط کنونی که بخش صنایع دستی بامشکلات خاصی ازقبیل پایین بودن کیفیت
تولید، گرانی پاره ای ازمواد، رکوددرمصرف مواجه است ضروری می نمایدکه شرکتهای
تعاونی دراین حوضه بیش ازپیش فعال شوندوحمایت های مالی وقانونی ازتعاونی ها بعمل
آید.

3-برای رفع مشکل رکودفروش دربخش صنایع دستی ضروری است تاتمهیدات لازم برای جذب
گردشگران خارجی صورت گیرد.

4-دولت برای تقویت صنایع دستی بایدبه رقم صادرات این بخش بیفزاید.بسیاری
ازرشته های صنایع دستی ایران مثل قالی بافی ، سفال سازی ، منبت کاری
و...دردنیاوکشورهای همسایه معروف هستند( متاسفانه درسال گذشته 50000بافنده فرش
ترکمن درگلستان فقط 10000مترمربع فرش بافته اندکه کمترین مقداردرطی 8سال گذشته است
).دولت بایدبه این قبیل رشته هاکه ریشه صددرصدایرانی دارندتوجه بیشتری کندورشته
های مختلف صنایع دستی رابتواندبه مرحله ای ازتولیدبرساندکه نیازهای مصرفی داخل
کشورراتامین کند.

5-صنایع دستی به ابزارهاونهاده های بسیارپیچیده ای وابسته ونیازمندنیست.درثانی
به علت اینکه به طورموروثی واکتسابی به نسل جدیدانتقال یافته ، احتیاج به تشکیلات
پیچیده آموزشی نداردوسرمایه برنیست.باتوجه به امتیازات فوق ، صنایع دستی
بیشترازهررشته دیگرازصنعت می توانددرمملکت گسترش وتوسعه پیداکند.

6-صنایع دستی ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد.یادمان باشدقالی بافی سنتی درگذشته
ای نه چندان دوردرهمین ترکمنصحرا چرخ زندگی بسیاری ازخانواده هارامی چرخاند؛ اما
امروزبارکودصادرات فرش ایرانی ازرقابت های جهانی کنارگذاشته شده است .واشتغال
دراین بخش مختل گشته است.

7-استان ها محل اصلی تولد، رشدوتوسعه صنایع دستی هستند.بنابراین برای تقویت
وتوسعه صنایع دستی باید برنامه ریزی مشخصی مبنی برامکانات استانها داشت.ازطرف
دیگرصنایع دستی به دلیل اینکه مبتنی براقتصاد ساده کشاورزی است درروستاها
ازامکانات ملموس تری برخوردارمی باشد.بسیاری ازروستاییان درجوارفعالیت های کشاورزی
به تولیدپاره ای ازرشته های صنایع دستی نیز اشتغال دارند.

8-درشرایط فعلی واسطه هانفوذ زیادی درمجاری تولیدوتوزیع صنایع دستی دارندواین
گروه عامل موثری درعدم رشداین بخش ازصنعت هستند.یکی ازاقدامات موثر، خریدمستقیم
صنایع دستی توسط دولت یاتعاونی هاست.سازمان صنایع دستی همچنین برای دراختیار
قراردادن امکانات بیشترجهت روستاییان بایدتسهیلات بیشتری رابه آنان اعطاکند.

9-اکثریت روستاییان که به کارهای تولیدی دربخش صنایع دستی مشغول
هستندازامکانات رفاهی برخوردارنیستند.کارطاقت فرسای روستاییان قالی باف نمونه ای
ازنبود امکانات رفاهی است  . باگسترش امکانات
تولیدی صنایع دستی وبابه کارگرفتن شیوه های نوین دراین بخش ازصنعت می توان رابطه
مستقیمی بین تولید ومصرف صنایع دستی ورفاه برای فعالان بوجودآورد.

10-امیداست بادرایت رییس جمهور جدید ومسئولانی که بعدازاین سکان مدیریت سازمان
های وابسته به صنایع دستی وگردشگری کشور واستانی رابه دست خواهندگرفت شاهدرشدسهم
صنایع دستی دراقتصادمقاومتی ورفع مایحتاج جامعه باشیم .


 
روحانی وحقوق اقلیت ها
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مقاله

کلیددولت تدبیروامید وقفل مطالبات اقوام

                                                                      یوسف بدراقی ( روزنامه نگار )

" کشورعزیزماایران ، بوستانی عطرآگین ازاقلیم ها ، زبان ها ، ادیان
ومذاهب گوناگون است .اکنون که انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری یازدهم این فرصت
تاریخی رافراهم کرده است .اینجانب متعهدومصمم هستم درصورت استقراردولت تدبیروامید،
اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است رادرحق اقوام ومذاهب
ایرانی به اجرا درآورم تاشاهدایرانی آزادوآبادبامشارکت همه ایرانیان باشیم ."

آنچه آمد، بخش آغازین بیانیه شماره 3دکترحسن روحانی درباره حقوق اقوام ، ادیان
ومذاهب است که درتاریخ نهم خرداد1392صادرشده است ..همچنین دکترروحانی درمراسم
تحلیف خوددرمجلس نیزبربرآورده کردن مطالبات اقوام ایرانی تاکیدکردند.

درموردی دیگر ایشان درمراسم معارفه " رحمانی فضلی "-وزیرکشورجدید- تاکیدداشتندکه
: هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشورنبایدبین اقوام ومذاهب مختلف وادیان رسمی
دردادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود.زیراهمه درحقوق برابرهستند.بایدازنیروهای
بومی ومحلی استفاده کرد زیرااین امرباعث ایجادآرامش بیشترمیان مردم میشود."

اما آن سئوالی که هرچهارسال یکبار ، بازپرسش شده است آنست که " آیا
مطالبات اقوام برآورده می شود؟ "

باتوجه به وجودجناح هاوطیف های سیاسی مختلف حاضردرسپهرسیاسی ایران ، باورعموم
اقلیت ها واقوام چنین است که دراصلاح طلبان وجریانات نزدیک به آنان بیش ازسایرگروه
ها به اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی ازجمله حقوق شهروندی همه ایرانیان-
ازهرمذهب وقومیتی که باشند- پای بندی دارند.

مثلاً؛نگاه به عملکردهشت ساله دولت اصولگرای احمدی نژادنشان می دهدکه در
عملکرداین گروه سیاسی تحمل ومدارابااندیشه های دینی وفکری اقلیت ها چندان موضوعیت
ندارد.اینجانب به ضعف ها وخطاهای فاحش درزمینه مدیریتی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی
درسطح کل جامعه ایران نمی پردازم .زیرا آنقدراظهرمن الشمس است وبارهاازسوی
کارشناسان ومتخصصان وهمکاران مطبوعاتی ، نکات فراوان گفته شده که لازم به تکرارنمی
بینم .اما آنچه دراین مجال لازم است به آن پرداخته شود، مطالبات اقوام ایرانی
بعنوان یک حق اساسی وطبیعی وتابلوی عدالت گرایی است که ازلحاظ شرع وقانون هیچ
دلیلی برای انجام ندادن آن وجودندارد.

ضعف مدیریتی همراه بابدبینی ، ایجادفاصله وشکاف بین ملت ودولت ، بیکاری
وفقرواعتیاد – که همه این معضلات درمناطق مرزی به حدفاجعه رسیده است – واستفاده ابزاری
ازمسائل مذهبی ، عدم استفاده ازاستعدادهای فکری اقوام واهل تسنن درمدیریت های کلان
، سخت گیری درچاپ ونشر کتب مذهبی و... رویکرد اصولگرایان جدید  درهشت سال گذشته رانشان می دهد.

اما اکنون اقوام ایرانی وایرانیان سنی مذهب که باحضورخوددرپای صندوق های رای
هم به تحقق حماسه سیاسی مدنظر رهبرمعظم انقلاب مددرساندند وهم به حمایت چشمگیر از
اندیشه تدبیروامید واعتدالگرایی دکترحسن روحانی برخاستند بانظر به حقوقدان بودن
ایشان ومسئولیت داشتن دردبیرخانه شورای امنیت ملی که وی رابه مسائل اساسی تمام
اقوام وپیروان ادیان ومذاهب درکشور آگاه ساخته انتظاردارند که قبل ازهرچیز به مفاد
میثاق خوددربیانیه شماره 3 عمل کنند وحتی کسانی که ممکن است باردیگر مانع اجرای
اصول برزمین مانده قانون اساسی در حق اقوام شوندرابه مردم معرفی کنند، تااین سیکل
معیوب که هرچهارسال کاندیداها برحقوق اقوام پای فشرند وعملا کارمهمی هم صورت نگیرد
، دیگرتکرارنشود.

این مسئله که پس ازگذشت 34سال ازپیروزی انقلاب هنوز برخی اصول مهم قانون اساسی
اجرانشده باشدوهرازچندی بسیاری ازهموطنان ما مجبورشوند به مطالبه حق خود ازمنتخبین
جدید بپردازندوگاه ازاین نیازوشعاراستفاده ابزاری شود؛ نارسایی عمده ای است که
انتظارمی رود، دولت تدبیروامید به این نقصان خاتمه دهد.ونشاط باهم ماندن وشور
ایرانی بودن رادرهمگان زنده کند.

دراوضاع کنونی ، وضعیت بغرنج اقتصادی ، عدم توسعه فرهنگی درمناطق مرزی
ومحرومیت های مادی ، عدم اجازه حضورپیروان اهل سنت درسمت های  انتصابی دولت ، عدم اجازه دراجراوترویج آداب
ورسوم قومی وساخت مراکزفرهنگی ویژه اقوام وبسیاری موارد مشابه ، مسئولیت ووظیفه
دولت تدبیروامیدرابیشترازگذشته سنگین نموده است .

به نظراینجانب همانگونه که آقای روحانی وعده داده اند وباوردارندکه "
مطالبات اقوام قبل ازهرچیز حفظ کرامت انسانی است ، که مقدمه دیگرحقوق است ومتمدن
وفرهیخته بودن ایرانیان می طلبدکه نسبت به مراعات حقوق شهروندی هموطنانشان بی
تفاوت نباشند " امیدمیرودکه دولت محترم و مسئولان استانی همراه آقای رییس
جمهور، بتوانند قفل مطالبات اقوام راباکلیدتدبیربگشایند.

محض یادآوری واطلاع خوانندگان ، برنامه های مدنظرحجت الاسلام حسن روحانی که
دربیانیه شماره 3 ایشان دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بدان ها اشارت رفته
است راذیلا می آوریم :

1-اجرای کامل اصول 22،19،15،12،3 به منظوررفع تبعیض

2-مشارکت عمومی ، فارغ اززبان ومذهب درمدیریت های کلان کشور

3-انتخاب نیروهای شایسته محلی درپستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور

4-تدریس زبانهای مادری ایرانیان ، مطابق بااصل 15قانون اساسی

5-تقویت فرهنگ وادبیات اقوام ایرانی وپیشگیری اززوال آنها

6-ایجادامکان اجرای آداب وفرائض دینی ومذهبی برای پیروان سایرادیان ومذاهب

7-انجام کارهای زیربنایی عمرانی واقتصادی وفرهنگی درمناطق محروم ومرزی

8-رفع تبعیض های ناروا درهمه ابعادواشکال آن

9-تغییرنگاه امنیتی نسبت به اقوام

10-واگذاری مسئولیت برنامه ریزی وهماهنگی های لازم ، به یکی ازمعاونین رییس
جمهوربرای تحقق بندهای نه گانه .


 
سلام اول
ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: مقاله

سلام به صحرا که زیباییش نمودآفرینش وحیات است.

سلام به ترکمن که وجودش شاکر خالق زیبایی صحراست .

سلام به ترکمن صحرا که معنویت و زیبایی وحیات درآن جریان دارد.

سلام به ترکمن صحرای من یعنی ( ترکمن صحرام ...

پس ازاین صحرا باید نوشت تا نشاط زندگی پیدا کرد. من نیز چنین خواهم کرد ...منتظر مطالب زیبا به زیبایی صحرام باشید.

پاینده باد صحرای ترکمن ... ترکمن صحرام